Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych musi posiadać:
– przedsiębiorca, który chce prowadzić sprzedaż alkoholu w placówkach handlu detalicznego,
– przedsiębiorca, który prowadzi punkty gastronomiczne, w których chce podawać alkohol,
– przedsiębiorca, którego działalność polega na organizacji przyjęć, w trakcie których podawany jest alkohol.

Rodzaje zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Są trzy rodzaje zezwoleń (w zależności od mocy alkoholu):
– do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
– powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
– powyżej 18% zawartości alkoholu.
Jeśli chcesz mieć w ofercie sklepu wszystkie rodzaje alkoholi, musisz złożyć wniosek o trzy zezwolenia.
Uwaga! Każdy kto sprzedaje napoje alkoholowe bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom popełnia przestępstwo, za co grozi grzywna.
Rada Gminy Ełk uchwałą nr LXXI/478/2018 z dnia 28 września 2018 roku ustaliła maksymalną liczbę 210 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ełk.

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy
Urząd Gminy Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 28A, tel. 87 619 45 40, w godzinach: poniedziałek 7.15 – 15.15, wtorek 8.00 – 18.00, środa 7.15 – 15.15, czwartek 7.15 – 15.15, piątek 7.15 – 15.15.

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu
– wniosek wraz z kompletem załączników wymienionych szczegółowo w formularzu wniosku (oryginały dokumentów do wglądu),
– pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
UWAGA! Wszystkie niezbędne formularze wniosków i załączników do pobrania w zakładce „Do pobrania

Zezwolenie wydawane jest na okres:
– w placówkach handlu detalicznego – 2 lata,
– w placówkach gastronomicznych – 4 lata,
– jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 dni, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych,
– przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 lat.

Dodatkowe czynności – powiązane procedury
Przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim (w stałych punktach sprzedaży oraz podczas organizacji przyjęć), obowiązany jest do złożenia, do 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto (z uwzględnieniem VAT i podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w roku poprzednim.

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, przedsiębiorca ma możliwość dokonania opisywanej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12 a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany. Przedsiębiorca korzystający z zezwolenia może, w uzasadnionych przypadkach, wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu zezwolenia oraz wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów. Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w stałych punktach sprzedaży
Wysokość opłat zależy od rodzaju sprzedawanego alkoholu:
• napoje alkoholowe do 4,5% alkoholu oraz piwo i napoje od 4,5% do 18% alkoholu (bez piwa):
o 525 zł – przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 37 500 zł
o 1,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku – przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł
• napoje alkoholowe powyżej 18% alkoholu:
o 2100 zł – przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 77 000 zł
o 2,7% wartości sprzedaży w poprzednim roku – przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000 zł
Jeśli sprzedawałeś lub sprzedawałaś już napoje alkoholowe, to wartość sprzedaży za ubiegły rok oblicz w kwotach brutto (czyli z podatkiem VAT i akcyzą), oddzielnie dla każdego rodzaju alkoholu.

Jaka jest opłata za zezwolenie składane w trakcie roku?
Jeśli starasz się o zezwolenie w trakcie roku, to opłatę za zezwolenie oblicz proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.
• dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 18% alkoholu opłatę wylicz w następujący sposób: 525 zł ÷ liczba dni w roku × liczba dni do końca roku kalendarzowego
• dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu opłatę wylicz w następujący sposób: 2100 zł ÷ liczba dni w roku × liczba dni do końca roku kalendarzowego.
Jeżeli występujesz o kolejne zezwolenie, opłata jest naliczana na podstawie wartości sprzedaży za poprzedni rok, a jeżeli występujesz o kolejne zezwolenie w trakcie roku, to opłata jest naliczana proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.
Jeżeli twoje zezwolenie wygasa w trakcie roku w związku z upływem terminu na jaki zostało wydane, opłata za korzystanie z zezwolenia w tym roku będzie proporcjonalna do okresu sprzedaży.

Kiedy należy wnieść opłatę?
Jeśli rozpoczynasz sprzedaż napojów alkoholowych, to opłatę za zezwolenie przypadającą na dany rok wpłać przed udzieleniem zezwolenia.
Jeśli sprzedawałeś lub sprzedawałaś już napoje alkoholowe, to wyliczoną opłatę wpłać w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo, w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Zwrot opłaty za zezwolenie
Jeżeli twoje zezwolenie zostanie cofnięte albo z jakichś przyczyn wygaśnie przed upływem terminu na jaki zostało wydane (na przykład nie złożysz w terminie oświadczenia albo nie opłacisz zezwolenia), nie możesz ubiegać się o zwrot tej części opłaty, której nie „wykorzystasz” z powodu cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia.
Oznacza to, ze przedsiębiorca, którego zezwolenie straciło ważność zarówno na skutek wygaszenia, jak i cofnięcia (bez względu na to dlaczego tak się stało), nie otrzyma zwrotu opłaty za korzystanie z zezwolenia wniesionej zarówno przy podejmowaniu działalności objętej zezwoleniem, jak i w trakcie korzystania z takiego zezwolenia w każdym następnym roku kalendarzowym.

Kiedy urząd cofnie zezwolenie?
• będziesz sprzedawać alkohol osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
• nie wezwiesz policji do awanturujących się klientów,
• będziesz sprzedawać alkohol pochodzący z nielegalnych źródeł,
• podasz fałszywe dane w oświadczeniu o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych (np. gdy zaniżysz, albo zawyżysz wartość sprzedanego alkoholu),
• popełnisz przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
• zostanie wobec ciebie orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem,

Jeśli cofnięto ci zezwolenie, możesz złożyć wniosek o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po 3 latach od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Kiedy zezwolenie wygaśnie?
Zezwolenie wygasa w przypadku:
• likwidacji punktu sprzedaży,
• upływu terminu ważności zezwolenia,
• zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
• zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
• niezłożenia oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do 31 stycznia lub niezapłacenia opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach.

Ważne! Jeżeli twoje zezwolenie wygasło w związku z niezłożeniem oświadczenia o rocznej sprzedaży lub niezapłaceniem w terminie opłaty, możesz wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
Sprzedaż napojów alkoholowych po cofnięciu lub wygaśnięciu zezwolenia jest takim samym przestępstwem, jakby zezwolenie nie zostało nigdy wydane (grozi za to grzywna).

Wyprzedaż napojów alkoholowych
Jeżeli twoje zezwolenie na detaliczny obrót napojami alkoholowymi wygaśnie, a nadal posiadasz zapasy napojów alkoholowych możesz wystąpić o zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych do Wójta Gminy Ełk.

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu na przyjęciach lub na sprzedaż jednorazową
Jeśli zajmujesz się organizacją przyjęć lub chcesz sprzedawać alkohol na festynach i piknikach, powinieneś uzyskać zezwolenie na sprzedaż alkoholu w trakcie przyjęć lub jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Opłaty za korzystanie z zezwolenia jednorazowego
Opłata zależy od rodzaju alkoholu i wynosi:
• 43,75 zł za sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa;
• 43,75 zł za sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa);
• 175 zł za sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%.
Opłatę wpłać na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia.

UWAGA! W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12 b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia.
Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Gdzie należy wpłacić opłatę za zezwolenie
Opłatę za korzystanie z zezwolenia należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Ełk: Bank PEKAO SA o/Ełk 76 1240 5745 1111 0010 4463 1674

Dodatkowe, ewentualne opłaty
Wysokość opłaty skarbowej wynosi:
– 17 zł – za ustanowienie pełnomocnika,
– 24 zł – za wydanie duplikatu zezwolenia
UWAGA! Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. pełnomocnictwa: poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów; udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin i sposób załatwienia sprawy
– wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – ok. miesiąca,
– wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – ok. 14 dni,
– wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć – ok. 14 dni.

Tryb odwoławczy
Od decyzji organu zezwalającego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od jej doręczenia – za pośrednictwem Wójta Gminy Ełk.

Podstawa prawna
Uchwała nr LXXI/478/2018 Rady Gminy Ełk z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2018 r. poz. 4605).
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia