Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na użytek własny

Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu rzeźni rolniczej

Komunikat prasowy z 6 i 7 lipca 2020 r. z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego
Tematy główne:
• opinia komisji AGRI ws. sprawozdania „Plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy – Jak finansować Zielony Ład”,
• wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji Europejskiej (DG AGRI, i DG TRADE) na temat sytuacji w unijnym sektorze wołowiny, cielęciny i drobiu.

Informacja w sprawie stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt gospodarskich

List Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców zwierząt gospodarskich – kliknij tutaj.

List do rolników i dzieci w trosce o bezpieczeństwo w czasie wakacji

Lato to organizacyjnie bardzo trudny czas dla rolników i ich rodzin. Gorączka sianokosów, żniw, zbiorów owoców i zabiegów pielęgnacyjnych, dodatkowo w warunkach wysokich temperatur, sprzyja wypadkom podczas wykonywanej pracy. Ponadto dzieci przebywające na wakacjach narażone są na wiele zagrożeń.

W trosce o bezpieczeństwo w czasie wakacji list do rolników i dzieci wystosował Adam Sekściński, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

– Zachęcam mieszkańców Gminy Ełk do zapoznania się z tym ważnym apelem o przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym oraz zapewnienie dzieciom opieki dorosłych podczas wykonywanych prac gospodarskich – mówi Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk.

List prezesa KRUS – kliknij tutaj

Informacja dotycząca postępowania w przypadku wystąpienia szkód łowieckich

Zarząd Koła Łowieckiego „Ryś” w Ełku informuje, że na podstawie obowiązującego prawa rolnik, jako posiadacz upraw rolnych, zobowiązany jest do ochrony swoich pół przed zwierzyną łowną, a także do współdziałania w tej kwestii z Kołem Łowieckim. Koło przypomina także, że zgodnie z zarządzeniem Ministra Środowiska poszkodowany właściciel lub posiadacz gruntu w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia szkody zgłasza ją pisemnie do właściwego Koła Łowieckiego.

Zapoznaj się z pełną informacją Koła Łowieckiego, w tym z uprawionymi osobami do kontaktu w sprawach ewentualnych szkód – kliknij tutaj

Kolejna szansa na dofinansowanie z funduszy unijnych

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza do zapoznania się z dokumentacją konkursową i aplikowanie o dotacje w ramach Poddziałania 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W dniu 28 lutego 2017 r. WMARR S.A. w Olsztynie ogłosiła konkurs z planowanym terminem naboru wniosków od 31 marca do 28 kwietnia 2017 r.

W porównaniu do ubiegłorocznego konkursu, wprowadzono zmiany w dokumentacji konkursowej, które mogą ułatwić aplikowanie o dotacje w niniejszym Poddziałaniu. Istotną zmianą jest możliwość otrzymania wsparcia w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. W związku z powyższym dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorstwom działającym w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych z zachowaniem zasad pomocy publicznej.

Ponadto można otrzymać dofinasowanie na modernizację/przebudowę obiektów na cele prowadzenia działalności gospodarczej związanej z odtwarzaniem gospodarczego dziedzictwa regionu objętej projektem (poprzednio można było otrzymać dofinasowanie tylko na remont/przebudowę obiektów zabytkowych) (przykładowe działania opisane poniżej).

Istotnym warunkiem w ubieganiu się o dofinansowanie w Poddziałaniu 1.5.2 jest potwierdzenie wpływu dziedzictwa gospodarczego realizowanego przedsięwzięcia. Poświadczeniem ww. wpływ powinna być jest opinia naukowa lub opinia wystawiona przez izbę rzemieślniczą o kontynuacji tradycji (produkcyjnych/usługowych/zawodowych), której dotyczy projekt, istniejącej na terenie województwa warmińsko – mazurskiego przed rokiem 1989.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP oraz grup przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja).

Projekt musi dotyczyć działalności wnioskodawcy ( w tym także partnerów) prowadzonej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym lokalizacja siedziby/oddziału wnioskodawcy (w tym także partnerów) musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Warunek nie będzie spełniony w przypadku prowadzenia działalności/lokalizacji siedziby lub oddziału w tzw. wirtualnym biurze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty zakładające budowanie przewag konkurencyjnych MŚP poprzez tworzenie/budowanie nowej oferty produktowo-usługowej polegającej na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu (przywrócenie tradycyjnych produktów, usług
i zawodów).

Wspierane będą działania zmierzające do wdrożenia w działalności gospodarczej nowych pomysłów opartych o wieloletnie doświadczenie i odtwarzanie w regionie produktów i usług, które kiedyś tworzyły jego tożsamość i kreowały indywidualny charakter, a teraz – w odnowionej i innowacyjnej formie – mogą stanowić o przewadze konkurencyjnej.
Przykładowe działania mogą obejmować:

–        dostosowanie procesu produkcyjnego/ technologii do produkowania wg tradycyjnych receptur/ uzyskania (odtworzenia) pierwotnych (historycznych) właściwości produktu

–        zmiany marketingowe dla produktów opartych na dziedzictwie gospodarczym (wprowadzenie nowych kanałów dystrybucji, nowoczesny design, opakowania)

–        odtworzenie od podstaw tradycyjnych produktów/ usług charakterystycznych dla regionu

–        modernizacja/ przebudowa obiektów na cele prowadzenia działalności gospodarczej związanej z odtwarzaniem gospodarczego dziedzictwa regionu, objętej projektem (tylko w połączeniu z realizacją co najmniej jednego z ww. typów projektów).

Gdzie szukać informacji?

Pełna dokumentacja związana z konkursem nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/17 znajduje się na stronie internetowej Programu: www.rpo.warmia.mazury.pl, Portalu Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz WMARR S.A.: www.wmarr.olsztyn.pl

Kontakt w sprawie konkursu:

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn, tel. 89 5211253, 89 5211254, fax 89 521 12 60, e-mail: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie ptasiej grypy

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że pięćdziesiąte drugie ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 wyznaczono w gospodarstwie utrzymującym około 81 000 sztuk drobiu (indyki, kury), położonym w gminie Krypno (powiat moniecki, województwo podlaskie) na podstawie wyników badań, otrzymanych w dniu 20 lutego 2017 r. z PIW-PIB w Puławach. Jest to pierwsze ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8, które wystąpiło na terenie województwa podlaskiego.
Służby weterynaryjne wdrażają w gospodarstwie wszystkie procedury zwalczania, przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu.

Główny Lekarz Weterynarii informuje także, że pięćdziesiąte trzecie ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 wyznaczono w gospodarstwie utrzymującym około 10 000 sztuk ptaków (gęsi), położonym w gminie Sośnie (powiat ostrowski, województwo wielkopolskie) na podstawie wyników badań, otrzymanych w dniu 20 lutego 2017 r. z PIW-PIB w Puławach.
Pięćdziesiąte czwarte ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 wyznaczono w gospodarstwie utrzymującym około 4400 sztuk ptaków (gęsi), położonym w gminie Sośnie (powiat ostrowski, województwo wielkopolskie) na podstawie wyników badań, otrzymanych w dniu 20 lutego 2017 r. z PIW-PIB w Puławach.
Służby weterynaryjne wdrażają w gospodarstwach wszystkie procedury zwalczania, przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu.
Jednocześnie, Główny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności stosowania przepisów zawartych w obowiązującym od dnia 28 grudnia 2016 r. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016, poz. 2091).

UWAGA! Całkowity zakaz wypuszczania drobiu z budynków inwentarskich

Wojewoda Warmińsko-Mazurski, na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków informuje, że wprowadzono całkowity zakaz wypuszczania drobiu z budynków inwentarskich.

Nieprzestrzeganie nakazów skutkować będzie nakładaniem wysokich kar pieniężnych. Każdorazowe niezastosowanie się do nakazów należy bezwzględnie zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Zapoznaj się z zarządzeniem wojewody z 7 lutego 2017 roku – kliknij tutaj

Apel do hodowców drobiu dotyczący ognisk ptasiej grypy – szczególne środki ostrożności

W związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 na terenie Polski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Lekarz Weterynarii oraz Wojewoda Wamińsko-Mazurski apelują do hodowców drobiu o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganiu zasad w celu ochrony gospodarstw przed wirusem.

Wirus grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania. 

Należy bezwzględnie przestrzegać zasady bioasekuracji:

  • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich,
  • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,
  • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
  • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne praz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem,
  • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób,
  • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Hodowco!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu (spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu) Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu Depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne – w wysokości do 8 tys. zł.

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kliknij tutaj

– Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii – kliknij tutaj

– Informacja dla hodowców drobiu Głównego Lekarza Weterynarii – kliknij tutaj

Rolniku, prowadzisz działy specjalne produkcji rolnej? Ta informacja jest dla Ciebie

Do 31 stycznia 2017 roku rolnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej są zobowiązani złożyć w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oświadczenie o rodzaju i rozmiarze tej działalności oraz przewidywanym dochodzie, do celów wymiaru składki zdrowotnej na 2017 rok.

Zadeklarowana w 2017 roku podstawa wymiaru składki dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym, nie może być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, która od 1 stycznia 2017 roku stanowi kwotę 2000 zł.

W związku z tym od 1 stycznia 2017 roku dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne, liczona jako 9% minimalnej podstawy jej wymiaru, wynosi 180 zł (tj. 9% x 2000 zł minimalnego wynagrodzenia za pracę).

Małżonkowie prowadzący wspólnie dział specjalny produkcji rolnej opłacają jedną wspólną składkę na ubezpieczenie zdrowotne, natomiast jeżeli każdy z małżonków prowadzi oddzielny dział specjalny produkcji rolnej, wówczas opłaca odrębne miesięczne składki na ubezpieczenie zdrowotne, których podstawą jest zadeklarowany przez każdego z małżonków odrębny dochód z prowadzonego indywidualnie przez każdego z nich działu specjalnego produkcji rolnej.

Z dniem 31 stycznia 2017 roku upływa termin na złożenie w KRUS przez rolnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej oświadczenia o rodzaju, rozmiarze prowadzonej działalności i przewidzianym dochodzie z prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych, wraz z odpisem decyzji naczelnika urzędu skarbowego wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej w 2017 roku.

Rolnicy, którzy w 2017 roku nie uzyskają od naczelnika urzędu skarbowego decyzji o wysokości dochodu ze względu na inny sposób rozliczeń (dochód ustalany na podstawie ksiąg), składają w Kasie jedynie oświadczenie, w którym deklarują wysokość przewidywanego rocznego dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Na podstawie złożonych dokumentów ustala się wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązującej w 2017 roku.

Zmiany dotyczące przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy”

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 2016 roku w pozycji 1932 ukazało się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Zapoznaj się z wprowadzonymi zmianami – kliknij tutaj

Afrykański pomór świń – zobacz aktualną mapę

W związku z realnym zagrożeniem związanym z rozpowszechnianiem Afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie Polski, a także nowymi przypadkami choroby u dzików, przedstawiamy aktualną mapkę z nowymi obszarami w zakresie ASF.

zobacz mapkę w powiększeniu – kliknij tutaj

Zachęcany także do obejrzenia filmu edukacyjnego „Afrykański pomór świń – zasady ochrony świń przed chorobą”.

Zobacz film – kliknij tutaj

Inwentaryzacja dzików w nadleśnictwach w północno-wschodniej Polsce

W związku z sytuacją epizootyczną związaną z rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w północno-wschodniej części Polski oraz realnym zagrożeniem wystąpienia tej choroby na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Minister Środowiska polecił Regionalnym Dyrekcjom Lasów Państwowych przeprowadzenie inwentaryzacji pogłowia dzików na losowo wybranych 10% powierzchni nadleśnictw w Polsce. 

W województwie warmińsko-mazurskim Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie zaplanowała inwentaryzację dzików na 21-22 października 2016 roku w 27 nadleśnictwach, natomiast Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, która zasięgiem swojego działania obejmuje 9 nadleśnictw województwa warmińsko-mazurskiego, jako wstępną datę przeprowadzenia inwentaryzacji dzików przyjęła 20-23 października br.

Przeczytaj ogłoszenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – kliknij tutaj

Afrykański pomór świń – zasady ochrony świń przed chorobą – ZOBACZ FILM

Drodzy Rolnicy z Gminy Ełk, w związku z realnym zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF), został opracowany film edukacyjny „Afrykański pomór świń – zasady ochrony świń przed chorobą”.

Zobacz film – kliknij tutaj

Zobacz film – kliknij tutaj

Badanie mięsa zwierząt w kierunku włośnicy – wyznaczono lekarza weterynarii w Gminie Ełk

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku informuje, że do przeprowadzania badania mięsa, w tym do badania w kierunku włośnicy, wyznaczony został na terenie Gminy Ełk następujący lekarz weterynarii: 

Małgorzata Dobrzycka-Guzek, Lecznica „ARS-WET”

ul. Suwalska 46A, 19-300 Ełk, tel. 87 610 41 21

Natomiast osobą upoważnioną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ełku do uboju zwierząt w celu pozyskiwania mięsa na użytek własny jest Leszek Skowroński, tel. 87 610 10 67 lub 500 773 140.

Zapoznaj się z informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ełku – kliknij tutaj

Wójt Gminy Ełk oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego zapraszają na szkolenie

Szkolenie „Bieżące informacje o poszczególnych działaniach z PROW na lata 2014-2020 – Metodyki integrowanej ochrony roślin podstawowych upraw rolniczych obowiązujące i wspomagające pracę rolnika”, odbędzie się w dwóch terminach:  

  • 18 października 2016 r. (wtorek) godz. 10  w sali  Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Ełku ul. Suwalska 84
  • 27 października 2016 r. (czwartek) godz. 10 w sali PZDR w Ełku ul. Suwalska 84

W trakcie szkolenia omówione zostaną wybrane działania inwestycyjne PROW na lata 2014-2020:

– modernizacja gospodarstw rolnych,

– restrukturyzacja małych gospodarstw,

– premia dla młodych rolników,

– premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej,

oraz omówiona zostanie integrowana ochrona roślin.

Organizatorzy: Bożena Dyszkiewicz – tel. 665 810 567, Karol Dobrzyń –  tel. 665 820 867.

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia