Kto może uzyskać Kartę Dużej Rodziny?ikony-podstrony_karta-duzej-rodziny_0
Każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli:
• ojciec i matka,
• macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),
• dzieci.
Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.
Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

UWAGA! Pamiętaj, żeby dostać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni – w stosunku do co najmniej trojga dzieci – władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Jakie zniżki możesz dostać?
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej na terenie całego kraju. Karta zapewnia zniżki przy zakupie żywności, odzieży, obuwia, zabawek, książek i paliwa, a także zniżki w opłatach paszportowych. Obniża koszty rachunków za usługi telekomunikacyjne i bankowe. Szczegółowy wykaz zniżek oferowanych w ramach Karty Dużej Rodziny dostępny jest na stronie www.rodzina.gov.pl.
Możesz dostać między innymi zniżki:
• zniżki na przejazdy kolejowe – 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na bilety miesięczne – ojciec, matka, macocha i ojczym,
• 50 proc. ulgi opłaty za paszport – ojciec, matka, macocha i ojczym,
• 75 proc. ulgi opłaty za paszport – dzieci,
• oraz wiele innych zniżek, które oferują różne instytucje państwowe oraz firmy prywatne.

UWAGA! Jeśli jesteś niepełnosprawny lub Twoje dzieci są niepełnosprawne – sprawdź, czy instytucja lub firma, która oferuje zniżki, przyznaje większe zniżki dzieciom lub osobom niepełnosprawnym. Pamiętaj, żeby dostać taką zniżkę, pokaż legitymację osoby niepełnosprawnej.

Jak możesz korzystać z Karty Dużej Rodziny?
Aby skorzystać ze zniżki, pokaż swoją Kartę Dużej Rodziny. Korzystając z Kart nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu. Miejsca, które oferują zniżki, są oznaczone specjalnym znakiem: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” .

Na jaki czas możesz uzyskać Kartę Dużej Rodziny?
– rodzice – na całe życie,
– dzieci – do ukończenia 18 lat,
– dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują – do ukończenia nauki, maksymalnie do ukończenia 25 lat,
– dzieci niepełnosprawne – na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Jak otrzymać kartę?
Wnioski o wydanie karty można otrzymać, a także składać w Urzędzie Gminy Ełk przy ul. Kościuszki 28A, w pokoju nr 32 (3 piętro).
Istnieje również możliwość złożenia wniosku on-line na stronie www.wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski.

UWAGA! Jeśli któryś z członków rodziny mieszka w innej gminie, wniosek złóż dodatkowo w jego gminie.

Ile musisz zapłacić?
Usługa jest bezpłatna. Duplikat Karty kosztuje 9,21 zł.

Co musisz przygotować?
• wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny – pobierz tutaj,dodatkowo:

• ojciec i matka
– dowód osobisty lub paszport,
– oświadczenie, że nie jesteście pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci
• macocha i ojczym (małżonek jednego z rodziców)
– dowód osobisty lub paszport,
– akt małżeństwa,
• dzieci poniżej 18 lat
– akt urodzenia albo dowód osobisty lub paszport,
• dzieci powyżej 18 lat
– dowód osobisty lub paszport,
– oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub na studiach, które napiszesz samodzielnie, albo zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o planowanym ukończeniu nauki,
• dzieci niepełnosprawne w wieku powyżej 18 lat
– dowód osobisty lub paszport,
– orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
• dzieci z rodzin zastępczych albo rodzinnego domu dziecka
– postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
• osoby, które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka
– oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
• cudzoziemiec
– dokument, który potwierdzi prawo do mieszkania w Polsce,
– zezwolenia na pobyt w kraju.

Wzory oświadczeń:

Objaśnienia do wniosku kliknij tutaj

Jak wygląda Karta?kdr-awersrewers

Karta ma jeden ogólnopolski wzór. Ma takie wymiary, jak karta płatnicza (54 x 85,6 mm).
Na karcie znajdziesz następujące dane:

• imię i nazwisko,
• numer PESEL,
• data ważności karty,
• jej numer,
• skrótowiec KDR (Karta Dużej Rodziny) napisany alfabetem Braille’a,
• zabezpieczenia przed podrobieniem.

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia