Podmiot podatku rolnego (kto musi zapłacić)
Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, które:
– są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami gruntów,
– są użytkownikami wieczystymi gruntów,
– są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
– wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo
– jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.
Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca.
Jeżeli grunty, stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowią odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach (posiadaczach).

Przedmiot opodatkowania (od czego płacony jest podatek)
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej.

UWAGA! Zwolnienie z podatku rolnego z mocy ustawy użytków rolnych klasy V, VI, VIz oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych.

Co zrobić, by opłacić podatek od osób fizycznych
Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o gruntach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub zaistnienia zmian stanu faktycznego na formularzu INRL-1pobierz tutaj – na podatek rolny oraz załączyć następujące dokumenty:
– akt notarialny,
– umowę dzierżawy.

Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

Uwaga! Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej – osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Co zrobić, by opłacić podatek od osób prawnych
Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, są zobowiązane składać, w terminie do 15 stycznia (a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku), organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów następujące dokumenty:
deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy na formularzu DR – 1 – pobierz tutaj – a w przypadku zgłoszenia do opodatkowania więcej niż jednej nieruchomości należy obowiązkowo wypełnić załącznik do deklaracji ZR – 1/A – pobierz tutaj,
– akt notarialny,
– umowę dzierżawy,
– pisemne uzasadnienie ( w przypadku korekty deklaracji).

Miejsce złożenia dokumentów
Informację o gruntach – w przypadku osób fizycznych, a także deklarację – w przypadku osób prawnych, wraz z pozostałymi dokumentami należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Ełk, ul .T. Kościuszki 28A (parter).

UWAGA! 
Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym.

Kiedy i gdzie opłacić
Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, terminem płatności jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
Podatek rolny można wpłacać za pośrednictwem sołtysa, placówki pocztowej lub na rachunek bankowy ustalony indywidualnie dla każdego podatnika.

UWAGA! Po upływie terminu płatności nieopłaconej raty podatku wystawia się upomnienie, na podstawie którego należność winna być uregulowania w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego (wg właściwości) w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

Termin i sposób załatwienia sprawy
Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia – do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Ełk i składa się je w Sekretariacie Urzędu Gminy.

Zwolnienia i ulgi – na wniosek podatnika
1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub powiększenie gospodarstwa do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha przysługuje zwolnienie z podatku rolnego na okres 5 lat; po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75 proc. i w drugim roku o 50 proc.
2. Ulga inwestycyjna przysługuje z tytułu wydatków poniesionych na:
– budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
– zakup i zainstalowanie:
• deszczowni,
• urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
• urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód),
jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub części z udziałów środków publicznych.
3. Dla żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową przysługuje ulga w wysokości:
– 60 proc. – jeżeli jest właścicielem gospodarstwa rolnego,
– 40 proc. – jeżeli jest domownikiem i nie posiada innych źródeł dochodu.
4. Podatek lub zaległość podatku można rozłożyć na raty lub odroczyć – na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

UWAGA! Odraczanie terminu płatności podatku lub zaległości oraz rozkładanie na raty podatku lub zaległości podatkowej, na wniosek podatnika będącego przedsiębiorcą, następuje zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną, która jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę – podstawa prawna: Uchwała Nr XXXV/260/2016 Rady Gminy Ełk z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej.

5. Zaległość podatkową można umorzyć w całości lub w części na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika. Umarzanie zaległości podatkowych na wniosek podatnika będącego przedsiębiorcą następuje zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

UWAGA! Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

Podstawa prawna
– ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t. j. Dz. U z 2016 r., poz. 617 z późn.zm.)
– uchwała Nr XXXV/256/2016 Rady Gminy Ełk z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawi obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z 2016 r., poz. 4516).
– uchwała NR XX/129/2015 Rady Gminy Ełk z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. U. Woj. War. – Maz. z 2015 r. poz. 4747).
– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn.zm.).
– ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808).

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia