Kto musi zapłacić

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i prawnych będących właścicielami środków transportowych (art. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Co zrobić, by opłacić
– podatnicy, którzy są już posiadaczami środków transportowych, są obowiązani corocznie składać deklarację DT-1 – pobierz tutaj – wraz z załącznikiem DT-1/A pobierz tutaj   na dany rok podatkowy w terminie do dnia 15 lutego,
– osoby, które nabyły środek transportu po 15 lutego, mają obowiązek w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego faktu, zgłosić obowiązek podatkowy na druku DT-1 – deklaracja na podatek od środków transportowych wraz z załącznikiem do deklaracji DT-1/A o posiadanych środkach transportowych.

UWAGA! Dodatkowymi okolicznościami powodującymi konieczność złożenia deklaracji są:

• wygaśniecie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego,
• zmiana miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika,
• korekta nieprawidłowo wypełnionej deklaracji,
• przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

Wymagane dokumenty
– DT-1 – deklaracja na podatek od środków transportowych,
– DT-1/A – załącznik do deklaracji DT-1,
– faktura lub umowa kupna-sprzedaży,
– dowód rejestracyjny – do okazania lub ksero dokumentów,
– decyzja o wycofaniu czasowym pojazdu z ruchu,
– w przypadku korekty deklaracji pisemne uzasadnienie.

Wysokość podatku
Wysokość podatku od środków transportowych jest określana przez podatnika na podstawie deklaracji sporządzonej stosownie do zapisów Uchwały Rady Gminy w części dotyczącej stawek.

UWAGA! W przypadku nie wywiązania się z obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa, organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego (wg właściwości) w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Urzędu Gminy Ełk ul. T. Kościuszki 28A – pon.- pt. 7.15-15.15, wt. 8.00–18.00

Kiedy opłacić
Jeżeli obowiązek powstał:
– w latach poprzednich (kontynuacja obowiązku podatkowego), podatek jest płatny w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do 15 września każdego roku,
– po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach:
– I rata – w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,
– II rata – do dnia 15 września roku podatkowego.
– po dniu 1 września podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Gdzie należy opłacić
Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy ustalony indywidualnie dla każdego podatnika.

Termin i sposób załatwienia
Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni – do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Ełk i składa się je w Sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu.

Ulgi
Organ podatkowy (Wójt Gminy Ełk) na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę,
Podstawa prawna: art. 67a ustawy Ordynacja Podatkowa.

Podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą, na jego wniosek, mogą być udzielone ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa wyżej:
1) które nie stanowią pomocy publicznej,
2) które stanowią pomoc „de minimis”,
3) które stanowią pomoc publiczną.
Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 1808.)

Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną, która jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę – podstawa prawna: Uchwała Nr XXXV/260/2016 Rady Gminy w Ełku z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016 r. poz. 4520).
Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

Podstawa prawna

– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.),
– ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.),
– rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2025),
– ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1808),
– uchwała Nr XXXV/258/2016 Rady Gminy Ełku z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016 r. poz. 4518).

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia