Podmiot podatku od nieruchomości (kto musi zapłacić)
Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:
– właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
– posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
– użytkownikami wieczystymi gruntów,
– posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
– wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych) lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
– jest bez tytułu prawnego,
– obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych) i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi.
Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Przedmiot opodatkowania (od czego płacony jest podatek)
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
– grunty,
– budynki lub ich części,
– budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podstawa opodatkowania
– dla gruntów – powierzchnia tych gruntów,
– dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa (powierzchnia pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 proc., a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się)
– dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych- ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Jeżeli natomiast budowla jest przedmiotem leasingu i odpisów dokonuje korzystający, w przypadku jej przejęcia przez właściciela, do celów określenia podstawy opodatkowania przyjmuje się wartość początkową przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, zaktualizowaną i powiększoną o dokonane ulepszenia oraz niepomniejszoną o spłatę wartości początkowej. W przypadku kiedy od budowli lub ich części nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego.

Co zrobić, by opłacić podatek od osób fizycznych
Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego przez Radę Gminy Ełk wzoru INRL – 1 pobierz tutaj , w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego oraz załączyć następujące dokumenty:
– akt notarialny,
– umowa dzierżawy, najmu, użyczenia,
– postanowienie Sądu,
– pozwolenie na użytkowanie, zawiadomienie o zakończeniu budowy lub odbiór budynku (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

UWAGA! Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Co zrobić, by opłacać podatek od osób prawnych
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
– składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego przez Radę Gminy Ełk wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
– odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia,
– deklaracja na podatek od nieruchomości na formularzu DN – 1 pobierz tutaj, a w przypadku zgłoszenia do opodatkowania więcej niż jednej nieruchomości należy obowiązkowo wypełnić załącznik do deklaracji ZN-1/A pobierz tutaj.

Potrzebne dokumenty
– wykaz posiadanych nieruchomości z wyszczególnieniem położenia, powierzchni i wartość – budowle,
– umowa dzierżawy, najmu, użyczenia,
– pozwolenie na użytkowanie, zawiadomienie o zakończeniu budowy lub odbiór budynku (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
– postanowienie Sądu,
– pisemne uzasadnienie (w przypadku korekty deklaracji).

UWAGA! Obowiązek składania deklaracji DN-1 oraz załącznika ZN-1/A dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg przewidzianych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy w Ełku ul. T. Kościuszki 28A – Sekretariat Urzędu (pok. nr 10) lub pokój nr 06 w godz. od 7.15 do 15.15, we wtorki od godz. 8.00 do 18.00.

Kiedy należy płacić podatek
Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.
Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub zaistniało zdarzenie skutkujące zmianą wysokości opodatkowania w tym roku organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

UWAGA! W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Gdzie należy opłacić podatek
Podatek od nieruchomości można wpłacać za pośrednictwem sołtysa, placówki pocztowej lub na rachunek bankowy ustalony indywidualnie dla każdego podatnika.
Od niewpłaconych w terminie należności począwszy od dnia następnego po upływie terminu płatności naliczane są odsetki za zwłokę.

UWAGA! Po upływie terminu płatności nieopłaconej raty podatku wystawia się upomnienie, na podstawie którego należność winna być uregulowana w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego (wg właściwości) w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

Termin załatwienia
Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie – do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Ełk, składa się je w Sekretariacie Urzędu Gminy w Ełku w godzinach pracy Urzędu.

Ulgi
1. Podatek lub zaległość podatku można rozłożyć na raty lub odroczyć termin płatności podatku – na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.
2. Odraczanie terminu płatności podatku lub zaległości oraz rozkładanie na raty podatku lub zaległości podatkowej, na wniosek podatnika będącego przedsiębiorcą, następuje zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
3. Zaległość podatkową można umorzyć w całości lub w części na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika. Umarzanie zaległości podatkowych na wniosek podatnika będącego przedsiębiorcą następuje zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną, która jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę – podstawa prawna: Uchwała Nr XXXV/260/2016 Rady Gminy w Ełku z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej.
Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

UWAGA! Wnioski o zwolnienie, ulgi, umorzenie bądź odroczenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Ełk.

Podstawa prawna
ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.),
– uchwała Nr XXXV/257/2016 Rady Gminy Ełk z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. U. Woj. War. – Maz. z 2016 r. poz. 4517),
– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn.zm.)
– uchwała NR XX/129/2015 Rady Gminy Ełk z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. U. Woj. War. – Maz. z 2015 r. poz. 4747).
– ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808).

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia