Podmiot podatku (kto musi zapłacić)
Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są:
– właścicielami lasów,
– posiadaczami samoistnymi lasów,
– użytkownikami wieczystymi lasów,
– posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Jeżeli las jest współwłasnością lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, stanowi wówczas odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Podstawa opodatkowania (od czego płacony jest podatek)
Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach.
Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, ulega obniżeniu o 50 proc.

UWAGA!  Zwalnia się od podatku leśnego z mocy ustawy, lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat.

Co zrobić, by opłacić podatek od osób fizycznych
Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub o zaistnieniu zmian stanu faktycznego na formularzu INRL-1 – pobierz tutaj – oraz załączyć następujące dokumenty:
– akt notarialny
– umowę dzierżawy

Uwaga! Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej – osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Co zrobić, by opłacić podatek od osób prawnych
Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane składać deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego przez Radę Gminy Ełk wzoru – DL -1 pobierz tutaj – a w przypadku zgłaszania do opodatkowania więcej niż jednej nieruchomości należy obowiązkowo wypełnić załącznik do deklaracji – ZL – 1/A pobierz tutaj.
Deklarację składa się w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zmian stanu faktycznego należy skorygować deklaracje na podatek leśny w terminie 14 dni od ich zaistnienia.
Należy również załączyć następujące dokumenty:
– akt notarialny
– umowę dzierżawy
– pisemne uzasadnienie (w przypadku korekty deklaracji)

Miejsce złożenia dokumentów
Informację o lasach – w przypadku osób fizycznych, a także deklarację – w przypadku osób prawnych, wraz z pozostałymi dokumentami należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Ełk, ul .T. Kościuszki 28A (parter).

UWAGA! Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym.

Kiedy należy opłacić podatek
Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są obowiązane – bez wezwania – wpłacać w terminach do 15 dnia każdego miesiąca należny podatek.
Jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, terminem płatności jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

UWAGA! Po upływie terminu płatności nieopłaconej raty podatku wystawia się upomnienie, na podstawie którego należność winna być uregulowania w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego (wg właściwości) w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

Gdzie należy opłacić podatek
Podatek leśny można wpłacać za pośrednictwem sołtysa, placówki pocztowej lub na rachunek bankowy ustalony indywidualnie dla każdego podatnika.

UWAGA! Od niewpłaconych w terminie należności począwszy od dnia następnego po upływie terminu płatności naliczane są odsetki za zwłokę.

Termin i sposób załatwienia sprawy
Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia – do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Ełk i składa się je w Sekretariacie Urzędu Gminy.

Ulgi podatkowe
Odraczanie terminu płatności podatku lub zaległości oraz rozkładanie na raty podatku lub zaległości podatkowej, na wniosek podatnika będącego przedsiębiorcą, następuje zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną, która jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę – podstawa prawna: Uchwała Nr XXXV/260/2016 Rady Gminy Ełk z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej.
Zaległość podatkową można umorzyć w całości lub w części na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika. Umarzanie zaległości podatkowych na wniosek podatnika będącego przedsiębiorcą następuje zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

UWAGA! Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

Podstawa prawna
komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P. z 2016 r., poz. 996),
– ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 374).
– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn.zm.)
– uchwała NR XX/129/2015 Rady Gminy Ełk z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. U. Woj. War. – Maz. z 2015 r. poz. 4747).
– ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808).

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia