Kto musi zapłacić
Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, sanatoria, pensjonaty, kwatery, wynajmujące domy letniskowe i inne podobne obiekty od osób fizycznych przebywających na terenie gminy dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.

Opłata miejscowa pobierana jest w miejscowościach:
Bartosze, Buczki, Chruściele, Giże, Judziki, Malinówka, Małkinie, Miluki, Mrozy Wielkie, Nowa Wieś Ełcka, Piaski, Płociczno, Regiel, Sajzy, Sędki, Straduny, Szeligi, Woszczele.

Obowiązujące stawki
Stawka opłaty miejscowej w 2017 roku wynosi: 2,17 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu w ustalonych miejscowościach na terenie Gminy Ełk.

Kto może zostać zwolniony z opłaty
Zwolnienia na podstawie art.17 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Z opłaty miejscowej zwalnia się m. in.:
– pod warunkiem wzajemności – od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– od osób przebywających w szpitalach,
– od osób niewidomych i ich przewodników,
– od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę,
– od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Termin i sposób załatwienia
– pobór opłaty miejscowej następuje w drodze inkasa,
– dowodem pobrania opłaty miejscowej przez inkasenta jest urzędowo poświadczone pokwitowanie na blankiecie z kwitariusza przychodowego K- 103,
– na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, sanatoria, pensjonaty, kwatery, wynajmujące domy letniskowe i inne podobne obiekty,
– inkasenci rozliczają się z wpływów z tytułu opłaty miejscowej w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym pobrano opłatę miejscową,
– inkasenci dokonują wpłat na rachunek bankowy ustalony indywidualnie dla każdego inkasenta.

 

Podstawa prawna
– ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.),
– uchwala Nr LX/468/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2013 r. poz. 3336),
– uchwała Nr XXXV/259/2016 Rady Gminy Ełk z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016 r. poz. 4519).

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia