Kiedy musisz się zameldować na pobyt czasowy
– najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do miejsca pobytu czasowego w Polsce – jeśli jesteś:
• obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,
• obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,
• obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,
– najpóźniej w 4 dniu, licząc od dnia przybycia do miejsca pobytu czasowego w Polsce – jeśli nie zaliczasz się do powyższej grupy i będziesz przebywać w Polsce ponad 14 dni.

UWAGA! Jeśli będziesz w Polsce krócej niż 14 dni, nie musisz się meldować.

Pamiętaj, że nie możesz przebywać w Polsce dłużej, niż wynika to z dokumentu, który potwierdza prawo pobytu w Polsce.
Jeśli jesteś aktualnie zameldowany na pobyt stały w Polsce, nie musisz się meldować na pobyt czasowy. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

Czy musisz to zrobić osobiście
Możesz się zameldować osobiście lub w Twoim imieniu może to zrobić pełnomocnik.
Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny – dokonują zameldowania w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia).

Co musisz przygotować
– formularz zgłoszenia pobytu czasowego – pobierz tutaj. Wniosek ten możesz otrzymać też w urzędzie gminy,
– jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do lokalu, w którym chcesz się zameldować – przynieś dokument, który to potwierdzi. Takim dokumentem może być na przykład: umowa cywilnoprawna (na przykład umowa najmu), wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu,
– jeśli nie jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do lokalu, w którym chcesz się zameldować – na formularzu zgłoszenia pobytu musi się podpisać i potwierdzić Twój pobyt osoba, która dysponuje tytułem prawnym do lokalu. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu musisz przedstawić do wglądu w urzędzie.

Ponadto następujące dokumenty jeśli nie jesteś:
– obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
– obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
– obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej,
– lub jesteś członkiem rodziny wyżej wymienionego cudzoziemca:
• paszport,
• wizę albo dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany – w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Ponadto następujące dokumenty jeśli jesteś:
– obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
– obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
– obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej:
• ważny dokument podróży lub inny ważny dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość i obywatelstwo,
• ważny dokument, który potwierdzi prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu (jeśli nie masz takiego zaświadczenia, złóż oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu, na terytorium Polski).

Następujące dokumenty jeśli jesteś członkiem rodziny:
– obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
– obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
– obywatela Konfederacji Szwajcarskiej:
• ważny dokument podróży
• ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Gdzie musisz zgłosić zameldowanie na pobyt czasowy
W Urzędzie Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, parter, pok. 02 lub w urzędzie gminy, na obszarze której będziesz teraz mieszkać.

Ile musisz zapłacić
Usługa zameldowania jest bezpłatna, natomiast opłata za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy wynosi 17 zł.

Gdzie zapłacić
Wpłat za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy można dokonać w kasie Urzędu Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A lub na konto Gminy Ełk Bank PEKAO SA o/Ełk nr 76 1240 5745 1111 0010 4463 1674.

Jaki jest termin realizacji
Urzędnik zamelduje Cię od razu po otrzymaniu Twojego zgłoszenia. Jeśli chcesz dostać potwierdzenie zameldowania, złóż wniosek o zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.

Podstawa prawna
– ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388),
– rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 220 poz. 1306 z późn. zm.).

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia