Szczegółowe informacje oraz aktualny formularz CEIDG – 1 dostępny jest na stronie biznes.gov.pl lub firma.gov.pl

Dane na wpisie dzielą się na dwie kategorie: ewidencyjne i informacyjne.
Dane ewidencyjne określają tożsamość przedsiębiorcy oraz informacje o działalności: kody PKD i adresy. Na aktualizację tych danych przedsiębiorca ma zawsze 7 dni od daty powstania zmiany.
Dane informacyjne to na przykład daty: rozpoczęcia, zawieszenia czy wznowienia. Na ich wprowadzenie lub zmianę przedsiębiorca ma czas ograniczony ramami prawa: ordynacji podatkowej, prawa o ubezpieczeniach społecznych oraz innymi przepisami szczególnymi. System CEIDG nie przeszkadza we wprowadzaniu ich przed lub po danej dacie, choć jeśli przedsiębiorca spróbuje cofnąć się na tyle daleko, by przekroczyć ustawowe terminy (data opłacenia składki ZUS, data złożenia sprawozdania czy wpłaty zaliczki na podatek) – może być poproszony przez ZUS, urząd skarbowy lub MPIT o ich skorygowanie. Przedsiębiorca ma prawo edytować każdą ostatnią daną informacyjną, jaką wprowadził: ostatnie zawieszenie, ostatnie wznowienie, nawet ostatni wniosek o wykreślenie wpisu.

Prawo do dowolnego kształtowania danych informacyjnych na wpisie jest jednocześnie obowiązkiem przedsiębiorcy – na przedsiębiorcy spoczywa odpowiedzialność za poprawność treści wpisu. Przed wprowadzeniem każdej informacji po czasie powyżej 7 dni lub zrobieniem korekty, kiedy przedsiębiorca nie ma pewności, że dana czynność nie jest sprzeczna z wykonanymi przez niego wcześniej działaniami – powinien skontaktować się z ZUS oraz urzędem skarbowym. Dotyczy to na przykład zawieszenia działalności w czasie, kiedy świadczone były usługi lub przesunięcia daty rozpoczęcia na późniejszą niż wynikałoby to ze składanych wcześniej deklaracji podatkowych.

Do wniosku o zmianę można dodatkowo dołączyć opcje: zawieszenia, wznowienia lub zakończenia.

Zmiana we wpisie w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zaprzestania działalności gospodarczej, oraz wykreślenia wpisu z rejestru, przedsiębiorca może dokonać w dowolnym terminie. Przedsiębiorca może zmienić datę także wstecz.

Automatyczne uzupełnianie danych
Weryfikacja niektórych danych w CEIDG jest dokonywana automatycznie (TERYT, PESEL).
W przypadku zmian w adresie przedsiębiorcy np. na podstawie uchwały rady gminy o zmianie nazwy ulicy dane te są pobierane wprost z bazy TERYT bez konieczności składania wniosku przez przedsiębiorcę. W przypadku zmiany nazwiska przedsiębiorcy również zostaje zniesiony wymóg składania wniosku CEIDG – 1. Aktualizacja danych nazwiska i imion jest przeprowadzana na podstawie danych rejestru PESEL automatycznie.

Gdzie złożyć wniosek o zmianę wpisu w CEIDG?
Wniosek o zmianę wpisu w CEIDG można złożyć w dowolnym urzędzie gminy/miasta bez względu na miejsce prowadzenia działalności. Wypełniony wniosek – druk CEIDG-1 – można zanieść do urzędu gminy/miasta (także przez pełnomocnika) albo wysłać listem poleconym, ale wtedy potrzebne będzie notarialne poświadczenie własnoręczności podpisu. Jeśli wniosek zostanie złożony w urzędzie, wnioskodawca otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku.

Złożenie wniosku przez internet
UWAGA! Do złożenia wniosku przez internet, potrzebny jest profil zaufany (eGo) lub certyfikat kwalifikowany

Jak złożyć wniosek przez internet:
1. wejdź na stronę firma.gov.pl lub ceidg.gov.pl,
2. załóż swoje konto. Twoje dane z konta zostaną automatycznie zaciągnięte do wniosku,
3. wypełnij wniosek elektroniczny,
4. podpisz wniosek za pomocą profilu zaufanego albo certyfikatu kwalifikowanego,
5. wyślij wniosek,
6. dostaniesz potwierdzenie złożenia wniosku o wpis do CEIDG na twój adres e-mail.

Informacje z wniosku zostaną przekazane również do: ZUS lub KRUS, urzędu skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Opłaty
Usługa jest bezpłatna.
UWAGA! Wniosek o zmianę wpisu w CEIDG jest całkowicie darmowy.

Czas oczekiwania
Do 1 dnia roboczego od złożenia wniosku — dane o zmianie wpisu zostaną zamieszczone w CEIDG
Do 3 dni roboczych od wpisania do CEIDG — dane o zmianie wpisu będą widoczne na stronie CEIDG

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646)
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 2018 r. poz. 647)

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia