Szczegółowe informacje oraz aktualny formularz CEIDG – 1 dostępny jest na stronie biznes.gov.pl lub firma.gov.pl

Uwaga! Zawieszenia działalności gospodarczej może dokonać przedsiębiorca niezatrudniający pracowników. Wyjątkiem jest przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim.
Przedsiębiorca wykonujący działalność jako wspólnik spółki cywilnej oraz poza tą spółką może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form. Zawieszenie działalności spółki jest skuteczne pod warunkiem zgłoszenia zawieszenia działalności gospodarczej przez wszystkich wspólników tej spółki.
Zawieszenie działalności gospodarczej można dokonać na dowolny okres (bezterminowo) w dowolnym momencie. Nie może być on jednak krótszy niż 30 dni – luty 28 lub 29 dni. Działalność, która była zawieszona według poprzednich przepisów – zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej – i termin zawieszenia minął po 24 miesiącach, nie będzie wykreślona automatycznie z CEIDG. Przedsiębiorca może wznowić taka działalność w dowolnym momencie.

Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy.
Przedsiębiorca może we wniosku CEIDG-1 podać datę zawieszenia i od razu datę wznowienia działalności gospodarczej i tym samym CEIDG automatycznie dopisze do wpisu przedsiębiorcy informację o wznowieniu działalności gospodarczej, bez ponownej wizyty w urzędzie.
Zmiana we wpisie w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zaprzestania działalności gospodarczej, oraz wykreślenia wpisu z rejestru, przedsiębiorca może dokonać w dowolnym terminie. Przedsiębiorca może zmienić datę także wstecz.

W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:
1. może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;
2. może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
3. może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
4. ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
5. wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
6. może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
7. może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą;
8. może powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Gdzie złożyć wniosek o zawieszenie działalności?
Wniosek o zawieszenie wpisu w CEIDG można złożyć w dowolnym urzędzie gminy/miasta bez względu na miejsce prowadzenia działalności. Wypełniony wniosek – druk CEIDG-1 – można zanieść do urzędu gminy/miasta (także przez pełnomocnika) albo wysłać listem poleconym, ale wtedy potrzebne będzie notarialne poświadczenie własnoręczności podpisu. Jeśli wniosek zostanie złożony w urzędzie, wnioskodawca otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku.

Złożenie wniosku przez internet
UWAGA! Do złożenia wniosku przez internet, potrzebny jest profil zaufany (eGo) lub certyfikat kwalifikowany

Jak złożyć wniosek przez internet:
1. wejdź na stronę firma.gov.pl lub ceidg.gov.pl,
2. załóż swoje konto. Twoje dane z konta zostaną automatycznie zaciągnięte do wniosku,
3. wypełnij wniosek elektroniczny,
4. podpisz wniosek za pomocą profilu zaufanego albo certyfikatu kwalifikowanego,
5. wyślij wniosek,
6. dostaniesz potwierdzenie złożenia wniosku o wpis do CEIDG na twój adres e-mail.

Informacje z wniosku zostaną przekazane również do: ZUS lub KRUS, urzędu skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Opłaty
Usługa jest bezpłatna.
UWAGA! Wniosek o zawieszenie jest całkowicie darmowy

Czas oczekiwania
Do 1 dnia roboczego od złożenia wniosku — dane o zawieszeniu firmy zostaną wpisane do CEIDG
Do 3 dni roboczych od wpisania do CEIDG — dane o zawieszeniu firmy będą widoczne na stronie CEIDG.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646)
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 2018 r. poz. 647)

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia