Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Ełk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://elk.gmina.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-14.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-10.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-12-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w
konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem
lub aplikacjami użytkowników. W całym serwisie widoczny jest aktywny
focus. Nawigacja po stronie dostępna jest przy użyciu 4 przycisków:

  • TAB – następny aktywny element
  • Shift + TAB – poprzedni aktywny element
  • Enter – wejście w aktywny element
  • Backspace – wyjście do poprzedniego aktywnego elementu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Dębkowski, p.debkowski@elk.gmina.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem
zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej
lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji
za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie
niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez
audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej
żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną
chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę
otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna
także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później
niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie
tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o
tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy
czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z
żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe,
podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do
informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania
zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do
informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana
dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub
elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu
wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw
Obywatelskich.

Link do artykułu: http://archiwum.elk.gmina.pl/deklaracja-dostepnosci/